શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
    Menu Close
    #1
    शांतिनाथ को कीजे जाप | पॉवरफुल मंत्र
    શાંતિનાથનો કીજે જાપ, ક્રોડ ભવોનાં કાપે પાપ શાંતિનાથજી મ્હોટા દેવ, સુરનર સારે જેહની સેવ….
    JAINKART TEAM |