શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close
  #1
  शांतिनाथ को कीजे जाप | पॉवरफुल मंत्र
  શાંતિનાથનો કીજે જાપ, ક્રોડ ભવોનાં કાપે પાપ શાંતિનાથજી મ્હોટા દેવ, સુરનર સારે જેહની સેવ….
  JAINKART TEAM |
  #2
  नमोकार मन्त्र है न्यारा | लता मंगेशकर
  नमोकार मन्त्र है न्यारा, इसने लाखो को तारा.....
  JAINKART TEAM |
  #3
  श्री पारसनाथ स्त्रोत्र
  नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं,                      शतेन्द्रं सु पूजैं भजै नाय शीशं...
  JAINKART TEAM |
  #4
  तू मने भगवान
  तू मने भगवान एक वरदान आपी दे, ज्या वसे छे तु मने त्या स्थान आपी दे...
  JAINKART TEAM |