શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close
  Back to all

  नमो जिणाणं जिअ भयाणं जाप

  नमो जिणाणं जिअ भयाणं मंत्र जाप

  "नमो जिणाणं जिअ भयाणं"
  .....................................

  श्री श्रमणसंघस्य शांतिर्भवतु

  श्री जनपदानां शांतिर्भवतु

  श्री राजाधिपानां शांतिर्भवतु

  श्री राजसन्निवेशानां शांतिर्भवतु

  श्री गोष्ठिकानां शांतिर्भवतु

  श्री पौर-मुख्याणां शांतिर्भवतु

  श्री पौरजनस्य शांतिर्भवतु

  श्री ब्रह्मलोकस्य शांतिर्भवतु

  ॐ स्वाहा, ॐ स्वाहा, ॐ श्री पार्श्वनाथाय स्वाहा ॐ

  श्री शांतिनाथाय स्वाहा ॐ

  श्री महावीर स्वामी ने स्वाहा

  शिवमस्तु सर्व जगत: परहित निरता भवंतु भूतगणा: दोषा: प्रयांतु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोक:।

   

  ટિપ્પણીઓ
  તમારી ટિપ્પણી મૂકો Close