શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close
  Back to all

  रोमे रोमे गिरनार | गिरनार सॉन्ग

  नेम नेम नेम नेम नेम  नेम नेम नेम व्हाला नेम.. मारा रोमे तुं गिरनार, मारा श्वासे तुं नेमिनाथ..

  नेम नेम नेम नेम नेम 
  नेम नेम नेम व्हाला नेम..(२)
  मारा रोमे तुं गिरनार, मारा श्वासे तुं नेमिनाथ..(२)
  मारो आधार तुं, मोक्ष दातार तुं
  मारो सथवार तुं, मारो पगथार तुं…(२)
  मुक्ति तणुं सरनामुं तुं, हैयानो धबकार तुं...
  रोमे रोमे गिरनार गुंजे श्वासे श्वासे 
  श्वासे श्वासे नेमिनाथ बिराजे रोमे रोमे…(२)
  गीरी ना शिखरे छे तुज स्पंदन, 
  कण कण अहीं तारुं ज कीर्तन..(२)
  शिवादेवी नंदन नेमी निरंजन, 
  रूप तमारु शीतल अंजन…
   
  गीरी शणगार तुं, गुण भंडार तुं... 
  मारो सथवार तुं, मारो पगथार तुं…(२)
   
  भक्ति तणुं सरनामुं तुं, सरगम ने सुरताल तुं...
  रोमे रोमे गिरनार गुंजे श्वासे श्वासे 
  श्वासे श्वासे नेमिनाथ बिराजे रोमे रोमे... ||१||
  हृदय मंदिरीये छे तुज आसन, 
  तारी कृपाथी मळ्युं जिनशासन..(२)
  तन मन जीवन तुजने हो अर्पण,
  तुं छे मारग मोक्ष नुं दर्पण…
   
  दुःख हरनार तुं, सुख देनार तुं... 
  मारो सथवार तुं, मारो पगथार तुं…(२)
   
  शक्ति तणुं सरनामुं तुं, आतमनो रखवाड तुं...
  रोमे रोम गिरनार गुंजे श्वासे श्वासे
  श्वासे श्वासे नेमिनाथ बिराजे रोमे रोमे... ||२||
   
   
  ટિપ્પણીઓ
  તમારી ટિપ્પણી મૂકો Close