શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close
  Back to all

  ओ मारा रूपाळा भगवान, तमारुं रूप भूलावे भान.

  ओ मारा रूपाळा भगवान, तमारुं रूप भूलावे भान.
  तमारो उजळो उजळो वान, तमारुं रूप भूलावे भान.
   
  तारी अणियारी पांपणमां मने मोरपींछ देखातुं;
  तारा भाल-तिलकमां जाणे के मेघधनुष विखरातुं.
  तारा प्रेम तणी पहेचान. तमारुं...१
   
  कोई हळवे हळवे हाथे तारा अंग अंगने लूंछे;
  पेलुं अंगलूछणुं पूछे: तारा देहथी कोमळ शुं छे?
  आ दुनिया छे कुरबान... तमारुं...२
   
  हुं फूल चडावुं तुजने तो फुल घणुं शरमातुं;
  सौंदर्य तमारुं निरखी एनुं अंग गुलाबी थातुं.
  तारुं दर्शन अमृत पान... तमारुं...३
   
  हे भुवन विमोहन स्वामी! त्रिभुवनने भले विसारो;
  पण "उदयरतन" झंखे छे तारी आंखनो नेह-इशारो.
  मारी विनती धरजो कान. तमारुं...२
   
   
  ટિપ્પણીઓ
  તમારી ટિપ્પણી મૂકો Close