શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close
  Back to all

  माता मरुदेवी ना नंद | आदिनाथ भगवान स्तवन

                                                                         
   
  माता मरुदेवी ना नंद, माता मरुदेवी ना नंद, 
  देखी ताहरी मूरति मारु, मन लोभाणुजी,
  के मारुं दिल  लोभाणुजी
  करुणानागर करुणासागर काया कंचन वान (2)
  धोरी-लंछन पाउले कोई, धनुष पांचसें मान ||1||
  त्रिगडे बेसी धर्म कहंता, सुणे पर्षदा बार (2)
  योजन गामिनी वाणी मीठी, वरसंती जळधार ||2||
  उर्वशी रूडी अप्सरा ने, रामा छे मनरंग (2)
  पाये नेपूर रणझणे काई, करती नाटारंभ ||3||
  तुंही ब्रह्मा, तुंही विधाता, तू जग-तारणहार (2)
  तुज सरीखो नहि देव जगतां, अडवडिया आधार ||4||
  तुंही भ्राता, तुंही त्राता, तुंही जगतनो देव (2)
  सुर-नर-किन्नर-वासुदेवा, करता तुज पद सेव ||5||
  श्री सिद्धाचल तीरथ केरो, राजा ऋषभ जिणंद (2)
  कीर्ति करे माणेकमुनि ताहरी, टाळो भव भय फंद ||6||
   

   

  ટિપ્પણીઓ
  તમારી ટિપ્પણી મૂકો Close