શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close
  Back to all

  जगमगता तारलानु डेरासर होजो

  जगमगता तारलानु डेरासर होजो,    ईमा म्हारा प्रभुजी नी प्रतिमा होजो,

                                                                                       

   

  जगमगता तारलानु डेरासर होजो,
     ईमा म्हारा प्रभुजी नी प्रतिमा होजो
  सुंदर सुहामानो डेरासर होजो,
     ईमा म्हारा प्रभुजी नी प्रतिमा होजो।

  आमे अमारा प्रभुजीन फूलोथी सजाविसु,
     फूल न माल तो, कलियों थी सजाविसु,
  कलियों मा सुंदर मोगरो होजो,
      ईमा म्हारा प्रभुजी नी प्रतिमा होजो… ..(1)

  आमे अमर प्रभुजीन हीरों थी सजाविसु,
    हिरो ना माल तोह, सोनाथी सजाविसु,
  सोनारुपानी थारी आंगी होजो,
     ईमा म्हारा प्रभुजी नी प्रतिमा होजो….(2)

  j

  आमे अमारा प्रभुजीन केसरथी पूजीसु,
    केसर ना माल तोह, चांदंती पूजीसु,
  चंदन कर्ता कस्तूरी होजो,
     ईमा म्हारा प्रभुजी नी प्रतिमा होजो...(3)

  आमे अमारा प्रभुजीन मंदिरम पद्रविसु,
    मंदिर ना माल तोह, मान-मंदिर एमए पद्रविसु,
  मांडा मा सुंदर भव म्हारा होजो,
     ईमा म्हारा प्रभुजी नी प्रतिमा होजो…(4)

  ટિપ્પણીઓ
  તમારી ટિપ્પણી મૂકો Close