શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  ભાવ પ્રતિક્રમણ સૂત્ર

  प्रस्तावना 

  क्रिया की महत्ता और प्रतिक्रमण के हेतु 

  प्रतिक्रमण शब्द आवश्यक क्रिया का सूचन करता है। आवश्यक शब्द के 

  अर्थ करते समय बताया है की साधु और श्रावक को अवश्य करने योग्य वह 

  आवश्यक अथवा ज्ञानादि गुणों को और मोक्ष को हर प्रकार से वश करे वह 

  आवश्यक है। प्रतिक्रमणादि आवश्यक क्रियाए श्रुतकेवली चोदहपूर्वधर महापुरुषोंने बतायी 

  है और स्वयं जीवन में आचरण किया है  उसके बाद में हुए सभी सुविहित महापुरुषोंने  

  उसको ही आगे करके उनकी महत्ता बतायी है। अध्यात्मसार ग्रंथ में पू. उपा. श्री 

  यशोविजयजी महाराजाने बताया है - 

  ઉપલબ્ધતા: 4 સ્ટોકમાં
  ₹ 150.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 8-15 દિવસ
  વર્ણન

  प्रस्तावना 

  क्रिया की महत्ता और प्रतिक्रमण के हेतु 

  प्रतिक्रमण शब्द आवश्यक क्रिया का सूचन करता है। आवश्यक शब्द के 

  अर्थ करते समय बताया है की साधु और श्रावक को अवश्य करने योग्य वह 

  आवश्यक अथवा ज्ञानादि गुणों को और मोक्ष को हर प्रकार से वश करे वह 

  आवश्यक है। प्रतिक्रमणादि आवश्यक क्रियाए श्रुतकेवली चोदहपूर्वधर महापुरुषोंने बतायी 

  है और स्वयं जीवन में आचरण किया है  उसके बाद में हुए सभी सुविहित महापुरुषोंने  

  उसको ही आगे करके उनकी महत्ता बतायी है। अध्यात्मसार ग्रंथ में पू. उपा. श्री 

  यशोविजयजी महाराजाने बताया है - 

  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  ઉત્પાદનોની વિશિષ્ટતાઓ
  લેખક / પ્રકાશનપ. આચાર્યદેવેશ શ્રીમદ વિજય પુણ્યકીર્તિસૂરીશ્વરજી મહારાજ
  પાના451
  ભાષાહિન્દી
  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  શ્રી ડો પ્રતિક્રમણ સૂત્ર (વિધિ સહિત) ચિત્ર