શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close

  સુણજો સાજન સંત પર્યુષણ આવ્યા રે.....

  श्री शत्रुंजय तीर्थाधिपति श्री आदिनाथाय नमः
              श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः
  अनंत लब्धिनिधानाय श्री गौतमस्वामिने नमः
  ॥नमामि नित्यं गुरु श्री प्रेम-राम-महोदय-पुण्यपाल-हेमभूषण सूरीश्वरान्॥

  सुणजो साजन संत
                   पर्युषण आव्या रे ....
             

                           *आशीर्वाद दाता*
  वर्धमान तपोनिधि प.पू. आचार्य श्रीमद् विजय कमलरत्नसूरिजी महाराजा
  प्रवचन प्रभावक प.पू. आचार्य श्रीमद् विजय दर्शनरत्नसूरिजी महाराजा
  न्याय विशारद प.पू. आचार्य श्रीमद् विजय अजितरत्नसूरिजी महाराजा


                           *संकलन-संपादक*
           मुनिराजश्री दीपकरत्न विजयजी महाराजा

  *
  ઉપલબ્ધતા: ઉપલબ્ધ છે
  ₹ 30.00
  h i
  સોંપણી તારીખ: 5-8 દિવસ
  વર્ણન

  श्री शत्रुंजय तीर्थाधिपति श्री आदिनाथाय नमः
              श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः
  अनंत लब्धिनिधानाय श्री गौतमस्वामिने नमः
  ॥नमामि नित्यं गुरु श्री प्रेम-राम-महोदय-पुण्यपाल-हेमभूषण सूरीश्वरान्॥

  सुणजो साजन संत
                   पर्युषण आव्या रे ....
             

                           *आशीर्वाद दाता*
  वर्धमान तपोनिधि प.पू. आचार्य श्रीमद् विजय कमलरत्नसूरिजी महाराजा
  प्रवचन प्रभावक प.पू. आचार्य श्रीमद् विजय दर्शनरत्नसूरिजी महाराजा
  न्याय विशारद प.पू. आचार्य श्रीमद् विजय अजितरत्नसूरिजी महाराजा


                           *संकलन-संपादक*
           मुनिराजश्री दीपकरत्न विजयजी महाराजा

  આ આઇટમ ખરીદનાર ગ્રાહકો પણ ખરીદ્યા
  સચિત્ર ભાવના આનુપૂર્વી ચિત્ર

  સચિત્ર ભાવના આનુપૂર્વી

  ₹ 50.00
  સચિત્ર કથા કિતાબ (સેટ 5 કિતાબ) ચિત્ર

  સચિત્ર કથા કિતાબ (સેટ 5 કિતાબ)

  ₹ 350.00