શોધો
ગુજરાતી
બધા શ્રેણીઓ
  Menu Close
  Back to all

  जनम जनमनो मांगूं साथ

  जनम जनमनो मांगूं साथ

  જનમ જનમનો માંગું સાથ
  આદિનાથથી અનાદિનાથ
  સિદ્ધગિરિથી સિદ્ધશિલા પર જાવું છે
  નમો સિદ્ધાણં નમો સિદ્ધાણં ગાવું છે
  હવામાં પ્રભુનાં સ્પંદન છે
  માટીની મહેકમાં ચંદન છે
  ભગવંતની ભૂમિને અઢળક વંદન છે
  હો.....
  જનમ જનમનો માંગું સાથ
  આદિનાથથી અનાદિનાથ ||1||
  ૠષભદેવજી પરમાતમ
  આવ્યા અહીં સર્વ પ્રથમ
  એક એક પગલે દેવોએ ફૂલ વરસાવ્યા
  દેશનાઓ ફરમાવી હતી
  અલખની જ્યોત જગાવી હતી
  ઘેટીની પાગથી સાહેબ કાયમ આવ્યા
  આદિપુરની તળેટી પર
  વરતે દાદા આદીશ્વર
  આદિકાળની ઊર્જા લાગે મનહર 
   
  હવામાં પ્રભુનાં સ્પંદન છે
  માટીની મહેકમાં ચંદન છે
  ભગવંતની ભૂમિને અઢળક વંદન છે
  હો.....
  જનમ જનમનો માંગું સાથ
  આદિનાથથી અનાદિનાથ ||2||
  તપ ચાલે ગિરિનાં નામે
  રાત દિવસ રહું ગિરિ સામે
  મારા રોમ રોમમાં ગિરિવર ગુંજન ચાલે
  ભાવે નવાણું યાત્રા કરું
  હોઠે ગિરિનું નામ ધરું
  મારી આંખો અપલક ગિરિવરને જ નિહાળે
  મનમાં જો ગિરિરાજ રહે
  પુણ્યના ઝરણાં સતત વહે
  ગિરિ કૃપા થકી આતમ દેવર્ધિ લહે ....
   
  હવામાં પ્રભુનાં સ્પંદન છે
  માટીની મહેકમાં ચંદન છે
  ભગવંતની ભૂમિને અઢળક વંદન છે
  હો.....
  જનમ જનમનો માંગું સાથ
  આદિનાથથી અનાદિનાથ ||3||


  ટિપ્પણીઓ
  તમારી ટિપ્પણી મૂકો Close
  ફક્ત નોંધાયેલા વપરાશકર્તાઓ ટિપ્પણીઓ છોડી શકે છે.